IDI

Hur går det till
Du väljer ut sex personer, som var och en får ett formulär och gör sin skattning av dig. Du gör dessutom en egen skattning på ett likadant formulär. Din egen skattning kan du sedan jämföra med de övrigas. De andra som fyller i en skattning på dig gör det anonymt. Det innebär att resultatet visar de sex andras sammantagna skattning av dig. Materialet databearbetas och resultatet delges dig och din grupp under en halv till en kursdag. Samtidigt går vi igenom den teori som testet baseras på och du får även en lättillgänglig och utförlig dokumentation. IDI får endast användas av personer som genomgått särskild handledarutbildning

Metod
Instrumentet mäter en persons beteende i tre dimensioner. Den första visar i vilken grad du upplevs sträva efter att påverka och kontrollera andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt du upplevs sträva efter.

Resultatet presenteras i en matris som beskriver de fyra basbeteendestilar. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.

Den tredje dimensionen som IDI mäter visar i vilken grad – i ett visst sammanhang – som man lyckas att anpassar sin beteendestil till situationens och eller andra individers behov. Förmågan att anpassa sin beteendestil till andra människors behov och till olika situationers behov påverkar den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, samarbetsförmågan etc. Det är en anpassningsförmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla och detta gör vi både i grupputveckling och i enskilda samtal.