COACHING

Executive coaching
Den kanske mest kända formen, där en enskild person från ett företag får träffa vår coach regelbundet. Coachingen fungerar som en katalysator och ger personen ett batteri med verktyg, modeller. Vid executive coaching får den coachande även en IDI profil. Målet är den enskildes personliga utveckling i sin yrkesroll. IDI visar att det finns olika beteendestilar och att var och en av dessa har sina speciella styrkor och svagheter. IDI lämpar sig ypperligt i all form av utveckling av ledare och säljare. LÄS MER

Utbildning + Coaching
Kombinerad inlärning ger ett än bättre resultat. Vi har alltid enskilda coaching samtal som sista steg i våra utbildningar. Varje enskild deltagare får skräddarsydd coaching för att fördjupa, bekräfta och förankra sin nyvunna kunskap. Personlig utveckling kan naturligtvis ingå. Coaching omvandlar kunskaper färdighet och nya beteenden

Gruppcoaching/Reflekterade team
I coachingmötena hjälper vi gruppen att identifiera och formulera delmål. Tillsammans ser vi över och planerar deras arbetsvardag under en begränsad tid, för att nå ett mål innan jul t ex. Det här är en tjänst som ofta används som en sorts coachkick-off inför terminsstarter.

Konfliktcoaching
Om två eller fler medarbetare kommer i konflikt med varandra är coaching en bra metod för att få bägge parter att mötas med respekt. Vi har enskilda möten med var och en av de ingående parterna och avslutar med en gemensam coaching.

Säljcoaching
Vår coach/konsult arbetar tillsammans med varje enskild säljare eller annan medarbetare som är inblandad i kundkontakter för att hjälpa denne att optimera sina säljresultat. Detta gör vi genom att identifiera och sätt tydliga mål och vi följer med på kundmöten för att kunna ge konkret och tydlig feedback och coaching.

Agil ledarcoaching
Agil ledarcoaching ger de bästa förutsättningarna för ledare att utveckla sina medarbetare
och accelerera förloppet för företaget att nå sina mål. En coachingform med starkt målfokus, stor vikt vid förankring och effektiva metoder för coaching ”on the go”.