VAD VI GÖR

Skräddarsydda koncept

Vi skräddarsyr gärna våra tjänster och träningsupplägg för att passa varje enskild kunds specifika behov. Och för att verkligen kunna motsvara behoven arbetar vi efter en modell med fyra steg.

Det allra första vi gör är att tillsammans med uppdragsgivare komma överens om målet med kompetensutvecklingen, vilket vi gör så specifikt och mätbart som möjligt.

Sedan flyttar vi fokus till individerna och deras behov. Vi intervjuar utvalda nyckelpersoner eller, om det är en mindre grupp, alla som ingår i den.

Läs mer här

De skräddarsydda koncepten som vi erbjuder inkluderar:
* Ledarutveckling
* Effektiva ledningsgrupper
* Det coachade ledarskapet
* Säljutveckling
* Serviceträning
* HR-utveckling
* Team- och gruppträning
* Processkartläggning
* Presentations- och retorikträning
* Mentalt tränings
* IDI
– samt flera olika varianter av coaching

Coaching

Vi kan erbjuda coaching i sex modeller:

– Executive coaching
– Utbildning + Coaching
– Gruppcoaching/Reflekterade team
– Konfliktcoaching
– Säljcoaching
– Agil ledarcoaching

Läs mer om modellerna här

Det coachade ledarskapet
Som ledare möter man ständigt nya utmaningar och nya frågeställningar. Hur väl man klarar av dessa är helt avgörande för hur väl man kommer att lyckas. Alltfler ledare väljer att arbeta med Executive coaching för att få nya resurser till sin utveckling.

Coaching är ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus där man andra utifrån sin kompetens att prestera sitt allra bästa. I coachingsamtalen lyfter man fram styrkor och hjälper personen komma över sina inre mentala hinder. Dessutom ta fram och prioriterar aktiviter som leder till nå målet.

Coaching handlar om att skapa möjligheter för medarbetare att själva finna lösningar på problem och frågeställningar Med hjälp av coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, vilket gör att både individen och gruppen fungerar bättre. Dessutom är det utvecklande för dig som chef att kunna fungera som ledsagare, och hjälpa andra att utvecklas.

Säljutveckling

Säljutveckling handlar om att bli än bättre på att sälja. Som säljare och säljledare gäller det dessutom att jobba med ständig utveckling och våga pröva nytt. Progression hjälper dig utifrån den situation och de krav som ni har att skräddarsytt upplägg för att optimera er försäljning och nå de önskade resultaten. Vi hjälper er säljprocesserna, förädla och förbättra de olika kompetensområdena och framför allt ser till att nya kunskaper och verktyg verkligen används i det dagliga arbetet.

IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)

”Manchester Consulting intervjuade 826 ”Human Resource Managers” under 1998 för att ta reda på vilka anledningarna var till att vissa nytillträdda ledare lyckades och andra misslyckades. De fann att 82 procent av de tillfrågade ansåg att den största orsaken till misslyckande i ledarskapet var de nytillträdda ledarnas oförmåga att utveckla effektivt samarbete med medarbetare och kollegor”.

IDI
Instrumentet IDI mäter det intryck du gör på andra i din omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur ditt beteende upplevs av andra. IDI analysen visar att det finns olika beteendestilar och att var och en av dessa har sina speciella styrkor och brister. Vi på Progression använder ofta IDI i vår individuella coaching och IDI är också ett mycket bra verktyg för ledarutveckling, utveckling av ledningsgrupper och för säljare. I sammanhang där man vill utveckla sin förmåga att kommunicera, öka samarbetsförmågan, hantera konflikter samt leda förändringar.

Vad är IDI
* Ökad förståelse för din egen och andras beteendestil
* Kunskap om hur du kan utveckla dina starka och arbeta med dina svaga sidor
* Förståelse för vad som krävs i samarbetet med andra människor
* Bild av hur din beteendestil fungerar/inte fungerar tillsammans med andra beteendestilar
* Uppfattning om hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig
* Förståelse för hur du kan förbättra din personliga effektivitet
IDI kan vara värdefullt för dig som har ett arbete som ställer höga krav på samarbetsförmåga. Det kan till exempel vara i rollen som chef, ledare, säljare, projektledare, konsult eller utbildare.

Läs mer om IDI här